حُسن اعظم؛ حُسن اکبر

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند:
« لو کان الحُسن هيئة لکانت فاطمة بل هي اعظم؛ مئة منقبة: ۱۳۶» ؛ اگر حُسن (خوبی و زیبائی) پیکری داشت، آن حتما فاطمه بود، اگر چه او برتر از آنست .

و جلوه آن تمامِ حُسن است که حَسن و حسین و محسن است ، که هر کدام به نوبه خود حُسن تمامند ؛ و همه حسن هستند؛ یا زهرا.