یاد ایام که هیچوقت خالی نیست

آیه نور در قرآن مجید ؛ یعنی:« الله نور السموات و الارض...» ؛ یعنی: وجود مبارک نور الهی که مقام نورانی ولی وقت اوست ؛ که بزرگترین و برترین  نشانه از اوست ، « بی پرده از در و دیوار / در تجلی است یا اولی الابصار » ؛

 پس :
با هوش به حضور او ،
و گوش به فرمان او ،
 و چشم به دیدار او
زندگی کنیم ؛
تا در بند او ، بی نیاز از بنده گی غیر بوده ، در بنده گی حق تعالی باشیم.