نکته های کربلایی 52

 

اهمیت شناخت"شفیع"
     اهمیت فهم سوره قدر

به میزانی که انسان به وجود مبارک امام علیه السلام، آن هم به عنایت خودشان، معرفت پیدا کند، زیارتش زیارت خواهد بود و از شفاعت بهره مند خواهد بود. دست آن کسی را خواهند گرفت و شفیع آن کسی خواهند شد که شفیع را می شناسد.

و تفضلاً این مطلب را فرموده اند که: هر کس سوره ی قدر را نفهمیده باشد از شفاعت بهره نخواهد برد؛ یعنی: هر کسی به میزانی از شفاعت بهره مند خواهد بود که نسبت به سوره ی قدر فهم پیدا کرده باشد. 

با توجه به روایاتی که نقل شده، سوره ی قدر، نسب اهل بیت علیهم السلام است؛ (علل الشرایع 2: 31۶ ، از امام صادق علیه السلام)؛ لذا به میزانی که کسی از سوره ی قدر فهم پیدا کرده باشد، در واقع از شفیعان روز قیامت فهم پیدا کرده، از عزیزان خدای متعال فهم پیدا کرده است. به این ترتیب اگر کسی سوره ی قدر را نفهمیده باشد از شفاعت بهره نخواهد برد؛ چون شفیعان را نشناخته است!