سرورم

تشریف آوردن شما
و از شما و شما شدن ما
از تمناهایی نیست که در حرز شما آمده:
«...سبب لنا سببا لا نستطیع له طلبا»؟
خدایا تو خود سبب ساز آن باش که در ان از ما کاری ساخته نیست
«بحق لا اله الا الله ، محمد رسول الله،صلی الله علیه وآله اجمعین».