سرورم

سرورم

به تعبير عوامانه،اكر كسى بخواهد  "ماه"شود، در پرتوحضور "خورشيد" مبارك شما بايد خود را قرار دهد.

گر كسى بخواهد "آدم" شود،بايد كه دمَش شما بوده باشيد؛با شما همدم شود.

واگر كسى بخواهد كه شما سرورش شده ،و"تاج سرش" شويد،بايدكه هوای غالب در سرش، هوای شما باشد.