به بهانه جمعه ؛ برای هر روز

 

به بهانه جمعه ؛ برای هر روز

«السلام علیک یا عین الله فی خلقه»؛( فقره ای از زیارت امام زمان علیه السلام در روز جمعه)
یعنی: خدای متعال بوجود مبارک امام زمان علیه السلام در ما و برما حضور داشته ، وما را می بیند .
« السلام علیک یا مولای»؛
یعنی: ایشان بیش از خود ما ، در ما حضور دارند.
و چنین است که غفلت ما از ایشان ،عین بی ادبی به ایشان و پشت کردن به آن حضرت است.

و این در حالی است که نجات ما در گرو پیوند دائمی با ایشان است: دوام توجه به حضور ایشان و رعایت ادب محضر ایشان.

وچه سربهوا  است کسی که بپرسد برای غفلت نداشتن از ایشان چه باید کرد؟ که جواب ان انست : همان کاری را که برای فراموش نکردن هر چیزی می کنیم ،همان را باید کرد.