سرورم

 

سرورم

اگر قرار است خورشید ظهور شما به دعا طلوع کند ،  امیدی به دم سرد من و امثال من نیست . آیا ممکنه به عنایت جده اطهر و اقدس شما ، علیامخدره حضرت رقیه خاتون دعا کنند ، و والا گهر حضرت طفل شیر خواره آمین بگویند؟!