سرورم

 

سرورم
« واحسرتا علی ما فرطنا فی جنب الله» که دیگران به روز قیامت خواهند گفت، حال و روز امروز ماست ؛
 در کنار دریایی با شیرین ترین آب ، تشنه و گرسنه زندگی می كنیم؛
ندار و ناتوان؛
با سوگ مصیبت
و درد دوری؛
نه طاقت سوختن
نه صاد صبوری
دلگیری و دلگیری
« می نهم پریشانی بر سر پریشانی»
« از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
از گوشه ای برون آی،ای کوکب هدایت»
« اللهم وارحم استکانتا بعده»