از علامات مومن

 

از علامات مومن، وجدان حضور امام عليه السلام نزد خود است؛ پس بیخود نيست كه در نماز مى گويد: "اياک نعبد و اياك نستعين"، و يا "السلام علينا و..."؛ 
چنين كسى است که وجود مبارك ايشان را نَفَس مى كشد، تا جايي كه با ايشان هم نفس شود -طوبى له و حسن ماب-. 

پس اين كه حافظ مى گويد: 
"حافظ مدام وصل میسّر نمى شود/شاهان كم التفات به حال گدا كنند"، 
درست نيست، بلكه درست همان است كه خود جاى ديگر مى گويد: 
"هر چه هست از قامت ناساز بى اندام ماست/ ور نه تشريف تو بر بالاى كس كوتاه نيست."