چه خادمی برای اقا و سرور و ولی امر خود بوده ایم؟

 

چه شیعه ای برای امام زمان علیه السلام، و چه خادمی برای اقا و سرور و ولی امر ( صاحب کار) خود بوده ایم که برای یک بار هم حضور وجود معظم له  را در خانه خود نیافته ایم؟!!؛ احساس نکرده ایم؛ یعنی: ایشان حتی یک بار هم فرش خانه ما رابا پای مبارک خود متبرک نفرموده اند!!؟ معنی این امر یعنی چه؟!؛ یعنی: خانه ،خانه بیگانه بوده؟!