مهدی جان

 

مهدی جان
این نوشته، حرف دل خوبان ماست، که شما را  در خدمت خودشان ، و برای خوشی خودشان و خرمی دنیای خودشان می خواهند؛نه خود را برای شما - چنانکه خدای متعال خواسته و فرموده است- وای بحال بدان ما.

وتازه بعد این همه تعجب می کنیم که چرا شما بحرف ما گوش نکرده و نمی آیید؟!

شما خود بحال ما و شدت بدی و نادانی و بی ادبی ما در دوری و بی معرفتی و نادانی نسبت به خودتان، رحم کنید.