سرورم

 

سرورم
این حرف دل خوبان ماست که بیاد شما افتاده اند؛ که شما را برای خودشان و خرمی دنیایشان می خواهند؛ 

حال اگر شما تشریف آوردید و رفتار شما مطابق میل و فهم انها نبود، معلوم نیست با شما چه رفتاری خواهند کرد ؟! و شاید باید بگویم : معلوم است چه رفتاری خواهند کرد!