سلام حضرت نجات

 

سلام حضرت نجات ، مهدی جان

... و این حال و روز جهانی است که تو را از یاد برده است ...
... جهانی سرد ، بیمار ، مرگ آلود ، پر اضطراب ، بی دلخوشی ، ملتهب ...

خودت بیا و به داد دنیا برس . 
دست مهربانت را بر سر جهانیان بکش .
سایه ی اندوه را از سر زمین کم کن ...

... خودت بیا و سلامتی و نشاط و امید را روزیمان کن ...