عیدانه در ماه عیدها نیمه شعبان( ۱ )

 

عیدانه در ماه عیدها،و عید ترین عید دران؛ نیمه شعبان( ۱ ):

«معرفت» و «محبت» دو معنایی هستند که ستیغ قله کمال انسان در تربیت الهی هستند.

و هر  دو فطری او می باشند که در تربیت الهی در دل او شکفته می شوند: 

«معرفت» به سعی در دوام توجه به حضور باری تعالی و خلیفه او ،  و دیده شدن ما توسط آنان، و رعایت ادب این محضر؛ 
 
و «محبت» به حاضر داشتن حس مهربانی  و حفظ آن در ضمن رفتار و کردار .