سرورم

 


عیدانه ایام ؛ برای کسی که درد دین و دلی برای شنیدن دارد

سرورم

آميختگى مهربانى و معرفت، قيمتى ترين گوهرى است كه شما عنايت نموده، و آن را در خلقت و شريعت پديدار فرموده ايد: اگر معرفت آن بچربد مى شود سكينه، و اگر محبت آن بچربد مى شود جذبه. و اگر نه اين و نه آن، فقط بويى به مشام خورده باشد، مى شود بيدارى، و آگاهى.

من بارها نشانى آن معرفت مهربان را داده ام، بلكه حتى خود آن را نشان داده ام.

توجّه به حضور فراگير شما، كه همه نگاه و آگاهى است، مهربانى وجود را تفهيم مى كند، و وجود را كه مهربانى شماست.
امشب مگر شب برات است؟! "يا مَن يُعطى مَن لَم يَسئَلهُ وَ مَن لَم يَعرِفهُ تَحَنُّناً مِنهُ وَ رَحمَة"؟!

يا عزيز الله!

من اگر عقلم مى رسيد مى فهميدم كه هر دمم، دَقّ البابِ دربِ بيتُ الحمد شماست؛ بوئيدن از رائحه بوستان وجود شماست.