گناه نکردن بهتر از ثواب کردنه

 

به دلالت عقل و نقل  بدی نکردن برتر از خوبی کردنه؛ گناه نکردن بهتر از ثواب کردنه؛ پس:

 بدمون بیاد، از:

 معمولی بودن،
متوسط بودن،
نمره یک و عالی و بلکه اعلا نبودن،
از به به و چه چه دیگران در مورد خود،
از خودنمایی، 
از شهرت،
و
از هر چه که باعث دمیده شدن در منیت باشد،
از دیدن عیب دیگران،
و 
بی خبری از عیب خود،
معیار حق دانستن خود،
و
سنجیدن درستی دیگران با خود،
برای هر سوالی بجز «نمی دانم» جوابی داشتن،
نگران نبودن از عاقبت خود،
انداختن تقصیر خود به گردن دیگران،
توجیه ناوجیه خطای خود به جای استغفار و یا اعتذار،
خشمگین شدن از انتقاد دیگران از خود،
به دیگران خندیدن،
و
از بدی،
و 
از بداخلاقی،
از شلختگی و بی نظمی و نامرتبی،
و
چشم به راه وقت نماز نبودن،
و از نمازهای بی حضور قلب،
و 
زندگی بی صاحب الزمان علیه السلام؛ یاعلی