برای تسهیل در امر فرج

 

فضیلت ماه مبارک رجب

رسول اللّه صلی الله علیه و آله:
إنّ اللّه تعالی نصب فی السّماء السّابعة ملکا یقال له: الدّاعی، فإِذا دخل شهر رجب ینادی ذلک الملک کل لیلة منه إلی الصّباح: 

«طوبی للذّاکرینَ! طوبی للطّائعین»

 ویقول اللّه تعالی: 

أنا جلیس من جالسنی، ومطیع من أطاعنی، وغافر من استغفرنی، الشّهر شهری، والعبد عبدی، والرّحمة رحمتی، فمن دعانی فی هذا الشّهر أجبته، ومن سألنی أعطیته، ومن استهدانی هدیته، وجعلت هذا الشّهر حبلا بینی وبین عبادی؛ فمن اعتصم به وصل إلی.


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
خداوند متعال در آسمان هفتم، فرشته ای گماشته است که به آن «داعی» می گویند و چون ماه رجب فرا رسد، آن فرشته، هر شبِ آن ماه را تا صبح، ندا می دهد: 

«خوشا بر ذاکران، خوشا بر طاعت کنندگان!»

و خداوند متعال می فرماید: 

«من، همنشین کسی هستم که با من، همنشین باشد و مطیع کسی هستم که اطاعتم کند و آمرزنده کسی هستم که از من ، آمرزش بخواهد. ماه، ماه من است و بنده، بنده من و رحمت، رحمت من است. هر که مرا در این ماه بخوانَد، پاسخش می گویم و هر که از من [چیزی] بخواهد، عطایش می کنم و هر که از من هدایت جوید، راهنمایش باشم. این ماه را رشته ای بین خودم و بندگانم قرار داده ام. هر کس به این رشته (ریسمان) چنگ زند، به من می رسد.»

الإقبال: ج 3 ص 17۴، بحار الأنوار: ج 98 ص 377.