از علل غيبت وجود مبارك امام زمان عليه السّلام

 

عزيزانم

از علل غيبت وجود مبارك امام زمان عليه السّلام، ظلم و فسق مردمان است؛ لذا: غيبت آن نازنين الهى، غيبت از دارالظّالمين (كمال الدين۲: ۳۸۱) گفته شده است. حال كه چنين است چگونه مى شود كه شدّت يافتن آن ظلم و جور؛ يعنى: امتلأ زمين از آن، سبب ظهور شود؟! اگر كسى چنين عقيده اى را ابراز كند، يا بيان از غلظت و شدّت حماقت و جهالت خود مى كند، و يا مأمورى است براى سياه نماياندن صورت زيباى اعتقاد به مهدويّت.
و بلكه به عكس براى تعجيل در ظهور، و زمينه ساختن براى آن، آن چه بايد غليظ تر و شديدتر شود، بعضى از حسنات در رابطه با وجود مبارك امام زمان عليه السّلام، در ميان شيعيان و دوستان ايشان است.