صاحب امر و عصر و زمان

 

سرورم

شما به عنوان صاحب امر و عصر و زمان، كوثر خداى متعال و رسولش در اين زمانه ايد: همه خير و اصل هر خير؛ پس: فاصله هر كس از شما و ولايت شما، ميزان زشتى هاى اوست.
فاصله هر كسى -هر كه باشد- از شما فاصله عدد با بى نهايت و بى حدّ است. و شما اسم ستّارالعيوب خداى متعال هستيد كه اين فرق و فاصله را برملا نمى كنيد؛ وگرنه "در شهر هر آن كه هست گيرند". و چنين است كه آن چه از زشتى ها آشكار مى شود، نمى از يم است، كه آن هم از كوتاهى و نادانى و ناشيگرى خود است. و اگر كسى بيناى بر اين حقيقت باشد -هر كسى كه مى خواهد باشد - پز نمى دهد، و بر خود نمى نازد.