سرورم

 

سرورم 

حتّى آن دروغ گويان، دروغ پرداز كه سعى در غفلت مردم از شما دارند هم دلشان براى شما تنگ مى شود؛ يافتن و داشتن قلبى شما و نوشيدن از شراب معنا و معرفت شما، و سيرابى از حوض شما، قُوت ملكوتى ناگزير همگان است، كه بدون آن و يا بدون قدر كافى از آن، همه جان ها، گرسنه و تشنه مدامند.