سرورم

 

سرورم

از روز اوّل، در كائنات، هر چه خوب و زيبا و خير بوده و هست، شمائيد و از شما؛ رحمت واسعه. و هر چه بدى و زشتى، مائيم و از ما.
سرورم  حالا كه چنين است، شما در دل خراب من خراب ...؟! اين ديگر رحمت واسعه نيست، رحمت بى حسابه.