سرورم

 

سرورم 

به تعبير عوامانه،اگر كسى بخواهد  "ماه"شود،
در پرتوحضور "خورشيد" مبارك شما بايد خود
را قرار دهد؛
اگر كسى بخواهد "آدم" شود،بايد كه دَمَش شما بوده باشيد؛با شما همدم شود؛
واگر كسى بخواهد كه شما" سرورش "شده،و"تاج
سرش" شويد،بايدكه در سر هوايى غير شما نداشته باشد.