علل اوليّه غيبت

 

ظلم بر اهل بيت عليهم السّلام از علل اوليّه غيبت اند، و ايّام وفيات اهل بيت عليهم السّلام و ايّام شهادت آنان تجديد واقعه ظلم بر آنان است، الّا در عالم معنا، و تداعى خاطره آن براى ما.
و ايّام ولادت آنان عليهم السّلام سبب تشديد توجّه به آنان است و توجّه به رجعت آنان، بلكه واقعه رجعت آنان است، الّا در عالم معنا.
حال ما هستيم و روز سوّم شعبان ؛روز ولادت امام حسين عليه السّلام در ظاهر، و روز رجعت و حضور و ظهور عالمگير معظّم له در باطن. مهيّا بايد بود كه "يار ز راه مى رسد".