سرورانه ها -١٩


◾️سرورانه ها -١٩

سرورم!
با این حساب وقتی از لقمان حکیم نقل شده که فرموده باشد: 
أَخْلِصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِير (بحار ‏١٣: ٤٣٢ از اختصاص)
عمل را خالص انجام بده، کسی که سره از ناسره را تمییز می دهد، بیناست.
آن ناقد هم وجود مبارک ولیّ الله است که عین الله هم هست. تصوّر آنکه شما تا ته نادیدنی ما و اعمال ما را می بینید انسان را بیمناک می کند. 

کاش یادمان نرود!