سرورانه ها -١٧


◾️سرورانه ها -١٧

سرورم!

اگر کسی توفیق همراهی عینی  با شما را داشت، در حضور شما، خود را به چیز دیگری مشغول نمی کند؛چشم از شما برنمی دارد؛ حواسش را جای دیگری نمی دهد. 
حاصل عالی همه آداب و سنن شرعی اگر درست انجام شود، یافتن شماست، حال اگر این مقام و معنا برای کسی حاصل شده باشد، عين سادگي است اگر او چشم از شما برداشته و از جوار شما کنار رفته به دیگری مشغول شود- هر چه که باشد- مگر آنکه به امر شما باشد. 
حال عرض بنده اینست مگر کسی هست که شما همراه او نبوده باشید؟! مگر خدای متعال نمی فرماید: «هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُم»‏: ولیّ خدا با شماست هر جا که باشید (الحدید:٤) پس این چه شقاوتی  است که دل و دامن ما را گرفته؟! یا غیاثَ المستغیثین! ارحَم استِکانَتَنا ....