سرورانه ها -١٤

 

سرورانه ها -١٤

سرورم!

در فرهنگ الهی شیعی حقیقت مفاهیم و مقامات معنوی اگر چه در قالب الفاظ باشند، حقایق بیرونی و خارجی هستند و آن وجود مبارک و مطهّر شماست: همه مراتب ایمانی و معرفتی؛ هم حقیقت دین مأثور و هم کتاب مسطور.
از همین قبیل است «کَلِمه التّقوی»؛ یعنی: حقیقت تقوی و واقعیت عینی و بیرونی آن. حال اگر خدای متعال امر به «تقوا» فرموده، درواقع امر به التزام و تخلّق و تدیّن به شما فرموده. و در جائیکه راهی را نموده که هر عامی عاقلی آنرا بالعیان و الوجدان می فهمد؛ می فرماید: و لِباسُ التّقوی خَیرٌ لّکُم  (اعراف: ٢٦) تقوا را به لباس مانند فرموده اند، یعنی: برای تخلّق و تحقّق و تذکّر و معیّت با وجود مبارک و مطهّر شما، شما را هم چون لباس و لایه بیرونی موجودیّت انسانی خود بدانیم؛ موجودیّت خود را در ظرف وجود و حضور شما بدانیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو لا ان هدانا اللّه.

سرورم! با این همه تکلیف در قبال شما و راه کارهای ساده عوام فهم ، و تنبلی و تقصیر ما، وای اگر شما به فریاد نرسید!