سرورانه ها -١٣

 

سرورانه ها -١٣

سرورم!

ما گمان می کنیم که ظلم و جور عبارتست از همین بیدادی که سردمداران زور و زر در حقّ مردم بیچاره می کنند -که البته ظلم و جور است – ولی توجّه نداریم که حقِّ علیَ الاطلاق و صاحب همه حقوق در مرتبه اَتمّ و اَکمل آن وجود مبارک شماست و نادیده گرفتن آن از طرف حتّی آشنایان با شما و رعایت نشدن آن، اَعظم مَظالم است.