سرورانه ها -١٢

 

 

سرورانه ها -١٢

سرورم!
خوبیها با بودن شما معنی پیدا می کنند و صاحب خود و یا عامل خود را اقناع می کنند. وگرنه اگر شما نباشید، زندگی هم ته خود را فراموش می کند و حتی قیامت هم بی معنی می شود. 

اگر شما نباشید حتی عمل هم، نتیجه خود را از دست می دهد؛ همان گونه که با بودن شما و زندگی نکردن ما با شما حال و روز ما سر در گمی و سرگردانی و سرخوردگی است.