سرورانه ها -١١

 

سرورانه ها -١١

سرورم!
کسانی که منتظر تشریف فرمائی شما نیستند، اصلاً ته دلشان یا آمدن شما را باور ندارند و یا عقیده به آمدن شما برایشان جدّی نیست. 
آمدن شما برای آن پیر فرزانه جدّی بود که می گفت: صبح ها که از خانه بیرون می آئید، چند لحظه، از همان دم در به سر کوچه نگاه کنید، شاید کسی که منتظرش هستید از سر کوچه رد شود و شما ببینید.