سرورانه ها -١٠

 

سرورانه ها -١٠

سرورم!
از القاب و اوصاف مبارک شما آنست که شما «ظِلُّ الله» هستید و این در حالی است که خدای متعال اولاً چیزی مثل بقیّه نیست که سایه داشته باشد و تازه سایه خود – بقول معروف- «شئٌ لیسَ بِشئٍ» است: چیزی است که چیزی نیست و همان نه چیز هم تحرّکش به ذی ظل است به صاحب سایه است و جمع این حرفها اینکه وجود مبارک شما خدا نیستید بلکه خدائی هستید و شیعه صادق و با وفای شما در رابطه با شما هم چنین است: مهدی نیست ولی مهدوی است؛ بدل از شما است.