سرورانه ها -٨

 

سرورانه ها -٨

سرورم!
ما از شدت پوست کلفتی و منیّت و جهالت، به پشت مان تنگی می کند که پیش شما تذلّل کنیم و با ادب و تواضع بگوئیم که محبّت خودتان را در دل ما زیاد کنید، آنقدر که دلمان برای شما بسوزد و از فراق شما بنالد و چشممان گریه کند و همّمان همّ واحد و آن غم شما باشد و نفس هایمان، آه محبّت شما