سرورانه ها -٦

 

سرورانه ها -٦

سرورم!

من می دانم که تن من، من نیست؛ مانند: لباس من، که من نیستم. این قبیل اضافه ها، اضافه ملکی هستند. اما جان من و جانِ جان من نیز چنین اند، ولی با این توضیح که «من» هر چه باشم موجودیّتم به جان و جانان من است نه به تنم. و نیز می دانم جانِ جهان و جانِ جان آن و من ، وجود مبارک شماست. و منّت و رحمت و نعمت بی منتهای الهی در آفرینشِ ما، همین بوده و تکلیف اول و برترین  ما، معرفت همین معنا، سپس مقیّد بودن به لوازم این واقعیّت؛ یعنی: موالات شما؛ غلامی شماست .