سرورانه ها -٥

 

سرورانه ها -٥

سرورم!
شما و هر کدام از خاندان طُهر طاهر مطهّرتان، کلمه حسنای الهی هستید؛ مصداق همه خوبیهائی هستید که خدای متعال  تفضّل فرموده و خلق کرده و خواهد کرد. و مصداق و حقیقت همه زشتیها، مصداق و حقیقت دشمنان شما؛ پس: آنکه بدرستی احکام و آداب دین را بجا می آورد؛ حتی فقط فرائض درجه اول آن را؛ مانند: نماز و روزه را، از غیر شما که عین زشتیها و نتایج آنهاست، پاک می شود. پس آنگاه در موطن نفس خود و در ملکوت باطن او شما می مانید که سلطان عالم ملکوتید؛ چه در مُلک سلطنت داشته باشید و یا نداشته باشید؛ پس آنگاه بدرستی میتواند بگوید: «سرورم» نه مثل من که به لق لق زبان و از سر ادب و احترام بگوید سرورم!