سرورانه ها -٣

 

سرورانه ها -٣

سرورم!
گمانم این است که بجز آنها که مرضی و یا غرضی دارند، بقیّه مردمان همه در رابطه با شما عاطفه و درد مشترکی دارند؛ حال دانسته و یا نادانسته؛ کم یا زیاد؛ پنهان و یا پیدا. و من آنچه را بعنوان «سرورانه» می نویسم «شرح این هجران و این خون جگر»است؛ تا آنکه می داند، داناتر شود و آن که دارد و نمی داند، بداند وآگاه شود.