گفتارهايی کوتاه به مناسبت نیمه شعبان 4

 

 گفتارهايی کوتاه به مناسبت نیمه شعبان

سیّد سبحان! 

٤- حال و هوای مردمان در غیبت شما چند گونه است: 

▫️خیلی از آنها و بیشترشان کار خودشان را می کنند و اصلاً کاری به شما ندارند. 

▫️عده ای حرف شما را می زنند و کار خودشان را می کنند و باز کاری به شما ندارند. 

▫️کمی هم هستند در حالی که کار خودشان را می کنند، در حاشیه کار و بارشان، برای شما هم دعا می کنند. 

ولی من کسی را نمی شناسم که فقط با شما کار داشته باشد؛ دلش و نفسش اندوهگین شما باشد. منتظر باشد که شما در بزنید و به خانه تشریف آورید و یا نه! اصلاً چه حاجتی به در زدن برای صاحب خانه! او در خانه اش سرایدار شماست در کارهایش مباشر کار شماست و در زندگیش غلام شما و تازه بعد از همه این ها وام دار، بدهکار و شرمنده ی شما.