بار دیگر یاد شب و روز نیمه شعبان و صاحب ان؛ صاحب ما

صاحب ولایت کلیه کسی است که در درون و بیرون مماس با خدای متعال هست ؛ لذا : منفعل به فعل او، و مولای آن مولا ، و مرید و مراد حق تعالی است: ... یا محفوظا بالله ، الله نور أمامه ، و ورائه ، و یمینه ، و شماله ، و فوقه ، و تحته .
 السلام علیک یا مخزونا فی قدرة الله ، الله نور سمعه و بصره...(کتاب دعا، زیارت آل یس).

قدر شب نیمه شعبان :

شب نیمه شعبان ، شب مبارک قدر است ؛ چرا که: همان شبی است که « یفرق فیها کل امر حکیم  » ؛( بنگرید به : دعای آن  شب ، و ایات اوایل سوره دخان ) .

 و در بیان همان شب فرمودند « انا انزلناه فی لیلة القدر» ؛
 حال در این شب وجود مبارک امام زمان علیه السلام که حقیقت تقوا الهی است ( که داشتن ایشان داشتن خدای متعال است ) و پرده دارالهی ( بر فضایح ما و اعمال ما) و برکت الهی ( که با بودن با ایشان حسن کم ما و اعمال و بهره از آنها زیاد می شود )  است ، به این دنیا نزول اجلال فرمودند ؛  ( یا وقایة الله و ستره و برکته ؛ کتاب دعا ،  زیارت آل ) ؛

و چنین است موضوعیت قرائت سوره دخان و سوره قدر امشب ،با این عنایت  ؛ برای تمنای معرفت آن لیله مبارکه الهیه ( زهرای مرضیه سلام الله علیها )، و حقیقت ولایت الهیه  که باذن الله امشب دنیا را به نزول اجلال خود  ، از آن عالم عالی به این عالم دانی ،  مزین فرموده اند ( ۵۵ بار ؛ و یا بی عدد ؛ بهر تعداد که با خواندن ان ، حضور ان عزیز وجدان می شود).

 و همچنین است اهمیت اعمال امشب به همین عنایت و فضیلت.