سرورم

آرزوی من دیدار شما نیست،بودن با شماست
با شما بودن،برای شما بودن،شما را بودن
اگر چنین شد؛ منهم می توانم چون مسیح علیه السلام بگویم:
« السلام علی یوم ولدت،و یوم أموت، ویوم أبعث حیا»( مریم:۳۳ )
ویا چون غلام پدرتان : « من مثلی...».