کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل هفدهم)

 

فصل هفدهم.mp3

 

کمی توضیح در باره ی فصل هفدهم

اوّل قرار بود «کمی توضیح»ها به راستی کم باشند؛ ولی بنا به ضرورت و یا به دلیل نارسایی بیان منِ ضعیف، طولانی شدند. حیفم آمدکه بعضی مطالب که پس و پشت این فصل هاست، گفته نشود. آن چه ورای این فصل است زیاد است؛ زیادتر از هر فصل دیگر؛ ولی ...!

آن «کمی» درباره ی این فصل این است: اگر قرار باشد، من درمانده بین همه ی فصل ها و شاه نکته ها و کلیدِ کلیدها فقط یکی را انتخاب کنم، همین یکی را که در این فصل آمده، انتخاب می کنم.

سخن پوشیده گفتم با حریفان
خدایا زین معمّا پرده بردار