کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل سی و چهارم)

 

فصل سی و چهارم.mp3

 

کمی توضیح در باره ی فصل سی و چهارم

بسیاری از امور ناموفّق به دلیل انجام بد آنهاست؛ و بسیاری دیگر به دلیل گزینش گزینه نامناسب بین موارد متعدّد  می باشد . چه بسا تصوّر بهره زیاددر کاری باعث انتخاب آن می شود، در حالی که توان انجام آن در شخص نیست. در هر حال گزینش گزینه مناسب با توجه به عملی بودن  و مقدور بودن و در عین حال مفیدتر بودن ، نشانه درایت و خِبرگی است؛  انتخاب بین خوب و بد مشکل نیست که هر کسی با فهم بسیار عادی می تواند آن را تشخیص دهد- حتی حیوانات- ، بلکه تشخیص خوب تر، بین چند خوب و تشخیص بدتر بین چند بد، نشانه عقل و درایت است. و در ضمن چه بسا کمال گرائی بدون توجّه به عملی بودن و هزینه های آن، عامل خسران و عدم موفقیّت می شود و انسان را از رسیدن به بهره مقدور باز می دارد.