کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل چهل و یکم)

 

فصل چهل و یکم.mp3

 

کمی توضیح در باره ی فصل چهل و یکم

حقیقتاً خوب زندگی کردن، گرانبهاترین هنرهاست. و این هنرمندی جائی اشکار می شود که شخص در تنگی و سختی  باشد؛ چه در روابط اجتماعی و چه در زمینه مالی.
و این امر در گرو استفاده بهینه از داشته هاست، اگر چه اندک باشند. مدیریّتِ کارآمدِ امکاناتِ کم، جبران کمبود امکانات را می کند و درست به عکس؛ مدیریّت بی کفایت، امکانات کافی را ضایع می کند. مدیریّت با کفایت در شرایط کمبود در زندگی، مانند غلتاندن گلوله برف در میان برفهاست که بعد از مدّتی کم را تبدیل به زیاد می کند.