کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل چهل و سوم)

 

فصل چهل و سوم.mp3

 

کمی توضیح در باره ی فصل چهل و سوم

به فاصله بین دنیا و آخرت، برزخ گفته می شود، عالم برزخ، عالم ارواح است . در آن جا هر چیزی صورت حقیقی خود را دارد؛ صورت برزخی «پاکی» سفیدی، «علمِ» صحیح، آب گوارا و زلال، «زبان نیش دار»، عقرب می باشد. عالم رویای صادقه همان عالم برزخ است. درواقع آن عالم ، عالم مثال ، است و زبان آن، زبان تمثیل می باشد .عالم برزخ و یا مثال در موطن نفس انسان همان عالم خیال اوست. به همین دلیل است که یکی از لوازم معبّرین برای تعبیر رویاها، ضرب المثل ها ، امثال و حکم  ، و یا تعبیرات و تمثیلاتی است که در ادبیّات و محاورات رایج در بین مردم و یا تعبیراتی است که در آیات و روایات آورده شده است. مشهور بین معبّرین اینست که قاذورات و نجاسات به مال حرام و بعضی از خوردنیهای خوش گوار را به مال حلال تعبیر می شود. قسمتی  زیادی از معادل ها و معانی تمثیلات در تعبیر خوابها، شناخته شده و مشهور بین معبّرین است . و فهم موارد ناشناخته و شناختن آنها در گرو داشتن علم تعبیر خواب است که آموزشی نیست بلکه وهبی و عنایتی است ،که چه بسا به دلیل بعضی از اعمال صالحه به کسی داده می شود.