کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل پنجاه و یکم)

 

فصل پنجاه و یکم.mp3

 

کمی توضیح در باره فصل پنجاه ویکم 

هنرها جلوه ی استعداد خلاقیت انسان – از طرفی - و از طرف دیگر بازتاب خواسته ها و آرزوهای او در طلب زیبائی، تعالی، آرامش، حقیقت و معرفت آن است. پرداختن به آن اگر بی توجّه به حقیقت و رعایت آن باشد، به بی راهه رفتن و دامن زدن به سرگردانی خود و دیگران در زندگی است و سببی برای گسترش بیشتر  غفلت گسترده ی در این دنیا که خاصیت اولش دور بودن از آخرت است و فریفته شدن به زیور و زینت آن می باشد که از جمله ی موثّرترین آن زیور و زینت ها، همین گونه از هنر است.