کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل بیست و دوم)

 

فصل بیست و دوم.mp3

 

کمی توضیح در باره ی فصل بيست و دوم

لحظه های امن آرام و مهربان، خواسته گمشده ی همه ی آدمیان است؛ همان که وعده ی خدای متعال برای مومنان در بهشت برین است. این لحظه ها در کنار همسری صالحه و مومنه حتّی در تنگ دستی نیز دست یافتنی است. و فارغ از همه دنیا می توان در نمازی که با معنا باشد، پر و پیمانه تر از هر جا و هر لحظه ای، در دریای نورانی آن واقع شد؛ نمازی که باطن آن آکنده از حضور حبیب علیّ عظیم خدای متعال باشد.