نكاتي در مورد كتاب صوتي كوچه باغ هاي بهشت سعادت

 

منطق تالیفِ کتاب؛ اثبات قواعد زندگی درست و با معنا نیست؛ بلکه قرائت قواعد درست و با معنا از نظر اعتقادات شیعی و ولائی است، لذا مخاطبین آن شیعیان دوازده امامی نیستند؛ و هر کسی  در هر مرامی و با  هر اعتقادی می تواند این قواعد را تجربه کند. اگر دغدغه های انسانی او جواب یافته و معانی گمشده ی او پیدا شد که هیچ و گرنه ببخشید که وقتتان را گرفتم.

نظریه های کاربردی برای اثبات ، نیازمند داد و قال نیستند؛ راستی و ناراستی آنها در میدان عمل خود را آشکار می کنند و نیازی به استدلال و اثبات ندارند. برای راستی آزمودن مطالب کتاب نیازی به خواندن و به یاد داشتن همه ی آن نیست؛ بلکه بعضی از فرازهای آن به تنهایی برای سامان دادن و معنا دار کردنِ همه ی زندگی و برای همه ی عمر کفایت می کند.

«وصیّتِ» هر کسی به عزیزانش، جانِ کلامِ فهم ِ او از زندگی است و این نوشته «وصیّت» است نه نصیحت؛ که نصیحت چه بسا ممکن است ملال آور باشد ولی وصیّت اینگونه نیست.