میوه دل شیطان لئیم رجیم

 

نکته بسیار مهم معرفتی این که:
 اعمال بماهو خودشان و فارغ از کننده و کیفیت انجام آن ، دارای ارزشی هستند، که معرفت و اخلاص عامل، کیفیت عمل را ایجاد و قدر و ارزش آن را در چهارچوب آن ارزش کلی، تعیین می کند.

و چنین است که از میلیون ها گریه کننده و عزادار و قمه زننده ای که بعد از مناسبت، ، قلیل نادری مقید به امام حسین علیه السلام باقی مانده و حسینی شده و افتخار از اهل بیت شدن را پیدا می کنند؛ وگرنه مانند نمازی که حقیقتش ولی الله است و مصلی آن را در حالی به جا آورده که ان را ضایع کرده، باعث نکبت بجا آورنده آن می شود.
 تغییر اشعار و سبک ها و خصوصا نواها در عزاداری ها، در زمان معاصر، بدون تغییر مثبت  در تربیت و شخصیت و فرهنگ، نشان از همین نکبت است.

و این میوه دل شیطان لئیم رجیم است که با نام مبارک اهل بیت علیه السلام، مجوز لاابالی بودن را در باور  مردم منسوب به ایشان می گنجاند.