پس از عاشورا

 

پس از عاشورا

در واقعه عاشورا ، و در آن بزرکترین مصیبت ها ، وجود مبارک امام حسین علیه السلام ، با عملکرد خود ، بزرگترین جلوه هارا در خلقت و شریعت الهی ، برای رضایت او می کند؛ و چنین است که می شود « راضیة مرضیة»  ، و از شدت آن عنایت ، اذن دلبری از خوبترین خوبان حق تعالی و بهشت ترین بهشت الهی به معظم له داده می شود : « فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی» .
 و  برای عالمیان ، عبرتی؛
که اگر به دنبال هدایت ، و رحمت و نجاتید ، بر کشتی حسینی درآئید .
وبرای شیعیان ، عبرتی؛
که اگر مراقب اماممان ؛ حجتمان نباشیم ،با حسرتی زندگی خواهیم کرد که پوسیدگی نداشته باشد ؛ همچنانکه هست.