مشکی از شریعه کربلا ( ۱۱ )

 

مشکی از شریعه کربلا ( 11 )
به مناسبت ایام ؛ به مناسبت عزاداری ها ؛ به مناسبت گریه ها؛ و اشک ها:

از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: 
لكل شيء ثواب إلا الدمعة فينا: 

برای هر چیزی پاداشی است ، مگر گریه برای ما (که برای پاداش آن حدی نیست؛ یعنی: حد آنرا قدر معرفت و محبت و اخلاص گریه کننده تعیین می کند). 

 ( كامل الزيارات 10۶ ؛ وسائل الشيعة ۵97:10 )