مشکی از شریعه کربلا (۹)

 

مشکی از شریعه کربلا (۹)

رمز و راز هدایت و نجات:
حسین جانم

به همان دلیل که خلق اول که ارزشمندترین خلق الهی است، همان حقیقت علم  و عقل است، ارزش هر مخلوقی به میزان بهره مندی او از آن حقیقت است، و از معیار های سنجش ارزش هر عملی به میزان معرفت و علم عامل آن عمل است؛ عمل خوب ولی جاهلانه و از سر نادانی، مانند انجام دادن ندانسته آن در خواب می ماند.

و ناگفته پیداست که عمل از طرفی از آن کننده آن و از طرفی از آن کسی است که برای او انجام شده؛ حال اگر برای میل شخصی و هوای نفس باشد، از آن خود؛ و اگر برای حق تعالی باشد، از آن خدای متعال است.

پس: در ارزش گذاری به شخص صالح و عمل او نزد حق تعالی، اولا، میزان در سنجش خود او، تعلق او به خدای متعال است، و قدر آن تعلق به میزان معرفت او، و قدر عمل او به قدر علم  او:

«یرفع الله الذین آمنوا منکم، و الذین اوتوا العلم درجات»؛ 

خداوند كسانى از شما را كه ايمان آورده‌اند ، بلند مرتبه می گرداند ، و( در عالم رفیع ایمان)درجه هر کسی به قدر علمی است که به او داده شده(مجادله: ۱۱).