مشکی از شریعه کربلا( ۴ )

 

مشکی از شریعه کربلا( ۴ )
طور آن طور شدن 

همه معایب و نواقص معرفتی و عقیدتی  ما در مبحث امامت و حقیقت اطاعت وبیعت در آن ، در یک جا خود را نشان می دهد و از آن پرده برداشته می شود:

ما وجود مبارک ائمه علیهم السلام را برحق می دانیم ، ولی احساس اینکه آنان علیهم السلام امام و ما مأموم هستیم،  نداریم؛ آنان ولی امر و صاحب کار ما و ما از آن آنان و کارگر آنان علیهم‌السلام هستیم ، نداریم ؛  آنان مولای ما و ما از آن آنان و  غلام آنانیم نداریم .

وبدتر از  نداشتن آن ،ندانستن آن است ؛   متذکر نبودن به آنست ؛ جهل مرکب به آن است ، که داریم و از نوع غلیظ آن هم داریم.