نکته های کربلایی 35

 

مداومت به نماز حضرت "جعفر طیار"؛ سبب تشدید محبت است.

به نماز حضرت جعفر طیار علیه السلام در توسلات و مستحبات، از شدت ارزشمندی و اهمیت، کبریت احمر -که کنایه از طلای خالص است- گفته می شود. 

مداومت هر روز به این نماز، خصوصاً در اول هر ماه قمری، نیابتاً از طرف حضرت صدیقه طاهره علیهاالسلام سبب تشدید معرفت و محبت امام حسین سلام الله علیه می شود.

نماز حضرت جعفر طیار دو تا نماز دو رکعتی است که در مقاطع مختلف نماز؛ یعنی بعد از حمد و سوره،  15بار و در رکوع، بعد از بلند شدن از رکوع، سجده و بلند شدن از سجده، هر بار ده بار تسبیحات اربعه که جمعاً سیصد مرتبه می شود، بایستی گفته  شود. برای سهولت بجا آوردن این تسبیحات می توان در هر مقطعی از مقاطع آن فقط یک دفعه، و بعد از اتمام نماز، بقیه ی تسبیحات را تا تکمیل سیصد مرتبه؛ یعنی 272 بار تکرار کرد.